FRPSP > Sponzoři a dárci >Chcete nás podpořit?

Sponzoři a dárci

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Děkujeme!

Váš příspěvek je pro nás důležitou finanční podporou, která nám umožňuje udržovat a rozvíjet stávající služby a vytvářet služby nové.

 

Kontakty

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. (IC)
IČO: 02445417   DIČ: CZ02445417
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1; č. účtu: 107-6539510247/0100

Adresa: Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 517 313
E-mail: info@infocentrum-sluch.cz

 

Na koho se můžete obrátit?

Statutární zástupce Mgr. Jana Fenclová

email: fenclova@infocentrum-sluch.cz

tel.:  603 710 748

 

Jak darovat peníze neziskové organizaci?

Darem rozumíme bezplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 75 zákona č. 262/2006 Sb.

Pro účely zdanění uvede nezisková organizace v darovací smlouvě  účel, na který je dar věnován. Dárce (fyzická nebo právnická osoba) může dar použít jako odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů, pokud je účel daru v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ( § 15 odst. 1,  nebo §20 odstav. 8), kde jsou účely taxativně vyjmenovány.

 

Dárce - fyzická osoba

Dárce - fyzická osoba (podnikatel s přiděleným identifikačním číslem nebo zaměstnanec) může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1 000 Kč.  V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Zaměstnanci, jimž zaměstnavatel zpracovává roční zúčtování daně, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku.

Podnikatelé uplatní odpočet darů z daní  při zpracování svého daňového přiznání. Obdobně uplatní odpočet daru zaměstnanci, kteří podávají  vlastní daňové přiznání.

 

Dárce - právnická osoba

Dárce - právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.