FRPSP > Co děláme? >Co jsme vydali?

Co děláme?

CO JSME VYDALI?

Následující publikace vydalo Informační centrum o hluchotě ještě v rámci
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. nebo se na jejich vydání podílelo.

 

 

Tiché rozhovory II

kol. autorů – 1. vyd. - Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, 2015. - 143 s.

Také druhý díl knihy přináší rozhovory s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící,  sport, lektorství, překladatelství a tlumočení, fotografování,  pantomima, vědecká práce, řezbářství, ilustrátorství, grafický design či práce psychologa a mnohé další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, s jakými potížemi se v životě setkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.

 

Být neslyšící nemusí být problém. Jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny

V. Doušová, K. Kratochvílová, J. Motejzíková - Praha : CDS, 2014. - 97 s

Publikace vychází z praxe Speciální psychologické poradny pro sluchově postižené a jejich blízké při Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Populární formou zpracovává, v jakých oblastech mají mladí lidé či dospělí lidé se sluchovým postižením často problémy, které vyžadují psychologickou intervenci.
Skládá se ze dvou částí. V první části lze najít 10 kazuistik vybraných neslyšících a nedoslýchavých klientů. Každá kazuistika obsahuje popis výchozí situace klienta, jeho příběh, postup intervence v Poradně, shrnutí hlavních bodů kazuistiky a rady a doporučení, vztahující se k dané kazuistice.
Ve druhé části jsou zpracovaná jednotlivá důležitá témata, vážící se ke kazuistikám: bezpodmínečné přijetí dětí, komunikace, reakce dětí na dlouhodobou frustraci, nedostatek informací, samostatnost a zdravé sebevědomí, sexuální výchova u dětí se sluchovým postižením, kontakt s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kontakt se slyšícími vrstevníky v integraci, šikana ve škole).
Cílem knihy je podpořit rodiče v jejich roli láskyplných průvodců svých sluchově postižených děti, aby výsledkem tohoto doprovázení bylo šťastné, sebevědomé a spokojené dítě, které se umí orientovat v okolním světě i samo v sobě. Kniha je určena také pro odborníky, kteří s klienty se sluchovým postižením pracují (psychology, speciální pedagogy, učitele atd.) a další zájemce o svět neslyšících


Znakujte s námi

kol. autorů, 2013

Aplikace pro chytré telefony má uživatelům nabídnout materiál pro výuku českého znakového jazyka. Skládá se ze tří částí: slovníku, výukové části a kvízů, ve kterých si mohou uživatelé procvičit nabyté znalosti.

Ve slovníku a výukové části je 1.339 pojmů a 165 výpovědí v českém znakovém jazyce. Materiál je rozdělen do 22 témat a v rámci toho na 5 úrovní obtížnosti, které respektují vývojovou úroveň dítěte. Uživatelé si tedy mohou rychle vyhledat slovíčko a jeho ekvivalent v českém znakovém jazyce nezávisle na jakémkoliv dělení, nebo se mohou učit znakový jazyk systematicky podle postupně se zvyšující se obtížnosti. Aplikace nabízí tři typy kvízů opět dělených podle úrovně obtížnosti.

Aplikace je určená pro chytré telefony typu Android. Je možné stáhnout zdarma na Google Store.

 

DVD Chci se s tebou domluvit.
Raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky

kol. autorů, 2013

DVD je určené především pro slyšící rodiče, kteří mají neslyšící, nedoslýchavé děti či děti s kombinovaným postižením a kteří se chtějí učit komunikovat se svým dítětem prostřednictvím vizuální komunikace ve znacích českého znakového jazyka. DVD je zamýšleno pro zcela počáteční období do cca 3 let věku dítěte.
Obsahuje 3 části: V první části je slovník český jazyk – český znakový jazyk. V této části je přes 1.300 znaků (prezentovaných v čelním a bočním pohledu) rozdělených do 22 tematických částí (rodina, další lidé, zájmena, přídavná jména a příslovce, slovesa, předměty, jídlo, oblečení, zdraví a nemoci, zvířata, venku, dopravní prostředky, hračky a pohádky, počasí, čas, části těla, části bytu a domu, tázací výrazy, barvy, tvary, čísla, ostatní).
Ve druhé části s názvem „Jak skládat znaky do vět?“ je možné najít cca 170 krátkých vět a situací, které rodičům ukážou, jak používat znaky v kontextu celé věty. Věty jsou rozděleny do 5 tematických oblastí (rodina, péče o dítě, co máme doma, hrajeme si, co vidíme venku) a jsou prezentovány ve dvou variantách: v českém znakovém jazyce a v mluvení doprovázeném znaky.
Ve třetí části je možné najít 8 ukázek komunikace rodičů s dětmi v domácím prostředí.
Součástí DVD je booklet, kde jsou informace o pravidlech komunikace s malými neslyšícími a nedoslýchavými dětmi, základní informace o formě mluvení doprovázené znaky a stručný výklad vybraných jevů gramatiky českého znakového jazyka.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 

Když naše dítě neslyší. První informace pro rodiče dětí s vadou sluchu

kol. autorů, 2012

Informační brožura je určena především pro rodiče dětí se sluchovým a kombinovaným postižením, z nichž jedno je postižení sluchové, kteří se dozvěděli, že jejich dítě má sluchové postižení a hledají informace, jak postupovat dál. Přináší základní informace o fungování sluchu, způsobech měření sluchu, o audiogramu, dále o kompenzačních pomůckách (sluchadla, kochleární implantát) i informace o tom, jak s dítětem komunikovat tak, aby byla v rodině navázaná efektivní komunikace. V brožuře najdou rodiče také kontakty na jednotlivá pracoviště Federace rodičů a přátel sluchově postižených a stručné informace o nich – se zaměřením především na česká a moravská Střediska rané péče Tamtam a Aktivační centra. Součástí publikace jsou i dva příběhy rodičů dětí se sluchovým postižením. Texty jsou doplněny barevnými ilustračními fotografiemi pocházejícími především z archivu FRPSP.

Brožura je neprodejná, je určena především na foniatrická oddělení na rozdání rodičům.

 

Tiché rozhovory. Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

kol. autorů, 2012

Kniha obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další). Kniha seznamuje čtenáře populární formou rozhovorů s tím, jak vypadá život lidí s různým typem sluchového postižení, jaké mají životní zkušenosti, jaká byla jejich životní dráha a např. i s tím, s jakými potížemi se v životě potkali a jak je překonali. Autory rozhovorů jsou neslyšící a nedoslýchaví mladí lidé, jejichž medailonky jsou součástí publikace.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 

Moje dítě neslyší?

Kol. autorů, 2010, 2012

Informační brožura určená pro rodiče úplně nejmenších sluchově postižených dětí a pro ostatní rodinné příslušníky. Přináší jim první informace o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením a porozumět jeho potřebám. Zaměřuje se na tato témata: O rodině (jak může sluchové postižení dítěte ovlivnit členy rodiny a jejich blízké), O sluchu (příčiny sluchové vady; principy slyšení; vyšetření sluchu; sluchadla; kochleární implantát), O komunikaci (faktory ovlivňující rozvoj komunikace, znakový jazyk, alternativní komunikace a děti s kombinovaným postižením) a O budoucnosti (výběr mateřské školy, rady adoporučení).

Brožura je neprodejná je určena pro klienty Střediska rané péče Tamtam.

 

Kochleární implantáty: rady a zkušenosti

kol. autorů, 2009

Kniha je určena především pro rodiče neslyšících dětí a dětí s těžkým sluchovým postižením, kteří pro své děti uvažují o kochleární implantaci. V knize mohou rodiče najít potřebné informace, které se týkají samotné operace i kochleárních implantátů, výběru komunikačního prostředku pro dítě, rehabilitace dítěte, adaptace vzdělávacího procesu, aj.

Kniha obsahuje 11 článků od odborníků, které se zabývají jednotlivými tématy, které se týkají implantace, a 16 rozhovorů s rodiči dětí, které už implantaci podstoupily, a také se samotnými mladými uživateli kochleárních implantátů. V knize je možné najít informace o organizacích, které mohou rodičům dětí poskytnout účinnou pomoc, seznam užitečné literatury či internetové odkazy, kde je možné hledat další informace.

Možné objednat na stránce Prodej knih.


DVD Raná komunikace v neslyšící rodině (Raná komunikace s neslyšícím dítětem)

J. Motejzíková, A. Hronová, 2007

Návodná pomůcka určená zejména pro slyšící, a dále i pro neslyšící rodiče. Přináší informace a rady, jak postupovat úplně na začátku při navazování komunikace s jejich sluchově postiženým dítětem (0 – 2 roky). DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi. Neslyšící rodiče totiž vědí, jak s dětmi přirozeně postupovat při navazování komunikace – slyšící rodiče se tedy od nich mohou nechat inspirovat. Ukázky se zaměřují na popis strategií, které používají neslyšící maminky pro to, aby upoutaly pozornost svého dítěte a aby ho naučily dělit pozornost mezi maminku a věc, o které si spolu povídají. Ukazují dále, jak maminky přizpůsobují svůj projev dítěti, jak strukturují své výpovědi, a jaké používají další postupy, které dítěti napomohou pochopit úlohu a funkci jazyka. Na DVD lze dále najít užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění slyšících i neslyšících maminek o jejich zkušenostech a další. Průvodcem na DVD je neslyšící maminka, DVD obsahuje mluvený překlad komentářů ve znakovém jazyce a má také české titulky.

Možné objednat na stránce Prodej knih.CD Zvířátka v českém znakovém jazyce

L. Slížková, P. Drozd, 2006

Zábavně didaktická pomůcka, pomocí které si mohou neslyšící děti a rodiče rychle a snadno osvojit znaky jednotlivých zvířátek. CD se skládá ze tří částí: 1. Vesnice; 2. Zoo; 3. Les. Celkem slovník obsahuje 79 znaků zvířátek. Design CD je uzpůsoben svým hlavním příjemcům: dětem.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 

 

Neslyšící v dějinách. Velký ilustrovaný příběh o cestě neslyšících od vysmívání k plnému a rovnoprávnému uplatnění ve společnosti (CD-ROM)

J. Hrubý, I. Hrubá, 2005

Na téměř 1200 elektronických stránkách je zachycen nejen vývoj vzdělávání neslyšících, ale především rozvoj jejich spolků a jejich úsilí o uznání znakového jazyka od starověku až do současnosti. Srozumitelnosti přispívá téměř tisíc často unikátních a převážně barevných obrázků.
Pohádky v českém znakovém jazyce

Studenti SPŠ Hradec Králové, 2005

Videokazeta obsahuje šest známých pohádek: Šípková Růženka; Hrnečku, vař!; O kohoutkovi a slepičce; O Červené Karkulce; O kůzlátkách a O Smolíčkovi v podání studentů Střední pedagogické školy pro sluchově postižené v Hradci Králové a jejich učitelů. Pohádky jsou opatřeny českými titulky. K videokazetě patří také sešit s texty pohádek přepsanými do českého jazyka. Na konci každé pohádky lze nalézt seznam klíčových pojmů, ke kterým jsou přiřazeny odpovídající obrázky a obrázky znaků českého znakového jazyka. Videokazeta je určena pro děti se sluchovým postižením, jejich rodiče, učitele, vychovatele aj., kteří pro jejich výchovu využívají znakový jazyk.

 

Ve světě sluchového postižení

A. Hudáková (ed.), 2005

Informační a vzdělávací publikace podává formou příspěvků od různých autorů komplexní pohled na problematiku života neslyšících a nedoslýchavých lidí. Je rozdělena do dvou částí: obecné a specializované.

V první části najdeme informaci o různých typech sluchového postižení a příslušné terminologii (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí), o znakovém jazyce a o tom, jak se tento jazyk liší od uměle vytvořeného systému: znakované češtiny. Další články se týkají kultury Neslyšících a otázce vzdělávání a šířeji také tématu komunikace s lidmi se sluchovým postižením (odezírání, komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka, otázka čtení a psaní). Jedna kapitola je také věnována tématu „kochleární implantát“.

Druhá, specializovaná, část knihy se zaměřuje na období těhotenství, porodu a péče o miminko. Seznamuje čtenáře s tím, jak sluchově postižené maminky vnímají toto období a co všechno potřebují k tomu, aby u nich těhotenství a porod proběhly v pohodě a bez problémů jak na jejich straně, tak na straně zdravotníků. Součástí této části jsou příspěvky, v nichž neslyšící maminky a tatínkové popisují své vlastní zkušenosti s těhotenstvím a porodem. Na konkrétních příkladech je tu vidět, jak v reálném životě vypadají specifické potřeby neslyšících a nedoslýchavých lidí.

Kniha je určena především pro zdravotnický personál porodnických zařízení, velmi užitečná je ale i pro všechny, kteří se toho o světě lidí se sluchovým postižením chtějí dozvědět co nejvíce, pedagogy, rodiče, studenty a další.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 

Naše dítě je tu! Průvodce pro neslyšící rodiče

Ch. Tratzki; S. Tratzki, 2001 - přeložila J. Sinecká, 2003

Kniha seznamuje sluchově postižené rodiče s péčí o miminko od narození do prvního roku života . Jednotlivé kapitoly se týkají kojení, dětských masáží, péče o pokožku, vývoje řeči a sluchu, bezpečnosti, výživy, vývoje dítěte, nemocí a očkování, oblečení, her apod. Kniha je velmi přehledná a plná barevných obrázků.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 


Raná komunikace mezi matkou a dítětem

A. Hronová, J. Motejzíková, 2002

Publikace je věnována především slyšícím rodinám, kterým se narodí sluchově postižené dítě. Pojednává o tom, jakých komunikačních strategií využívá slyšící matka v interakci se svým slyšícím dítětem a uvádí principy komunikace, které fungují v prostředí mezi sluchově postiženou matkou a sluchově postiženým dítětem. Slyšící rodiče často nevědí, jak svému dítěti sdělovat zkušenosti a zážitky ze světa, ve kterém společně žijí. Autorky se na základě svého výzkumu zamýšlí nad tím, jakým způsobem přizpůsobit komunikaci v rodině tak, aby byl jazyk dítěti vždy přístupný a jeho osvojování probíhalo co nejrychlější a nejsnažší cestou.

 

Mobilní telefony pro neslyšící

J. Hrubý, 2000

Publikace je věnována především slyšícím rodinám, kterým se narodí sluchově postižené dítě. Pojednává o tom, jakých komunikačních strategií využívá slyšící matka v interakci se svým slyšícím dítětem a uvádí principy komunikace, které fungují v prostředí mezi sluchově postiženou matkou a sluchově postiženým dítětem. Slyšící rodiče často nevědí, jak svému dítěti sdělovat zkušenosti a zážitky ze světa, ve kterém společně žijí. Autorky se na základě svého výzkumu zamýšlí nad tím, jakým způsobem přizpůsobit komunikaci v rodině tak, aby byl jazyk dítěti vždy přístupný a jeho osvojování probíhalo co nejrychlější a nejsnažší cestou.

 

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi

Vrchotová, A. Červenková, 2000

Publikace nabízí přehlednou formou výklad zákonů a vyhlášek, které ovlivňují život lidí se sluchovým postižením. Zahrnuje tyto oblasti: Zajištění nároku na příspěvky a dávky; Veřejné zdravotní pojištění; Zákon o znakové řeči a jeho uvádění do praxe; Mimořádné výhody pro zdravotně postižené; Kompenzační pomůcky; Dávky podle zákona o státní sociální podpoře; Další sociální dávky; Vzdělávání dětí s vadami sluchu.

 

Četba sluchově postižených

Z. Bradáčová (ed.), 2000

Sborník příspěvků ze stejnojmenného semináře, který v listopadu 1999 uspořádala FRPSP. Na semináři zazněly názory neslyšících studentů, hovořících o vlastní cestě k četbě, rodičů i zkušených pedagogů, mezi nimiž nechyběly ani autorky úspěšných učebnic.

 

 

Zkušenosti rodičů. Setkání s rodiči sluchově postižených dětí

Z. Bradáčová (ed.), 1999

Brožura přináší 12 nejzajímavějších rozhovorů s rodiči sluchově postižených dětí, které byly publikovány v časopise Info-Zpravodaj Magazín v letech 1994 - 1998.

 

 

 

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem

A. Červenková, 1999

Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení, co k četbě vybrat.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 


Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - 1. díl

J. Hrubý 1997; 2. rozšířené vydání 1999

Druhé rozšířené a přepracované vydání je obsáhlejší o doplnění některých částí kapitol a o podrobnější historickou faktografii. Monografie je určena širokému okruhu čtenářů. Rukopis upoutává svou přístupností a čtivostí výkladu i svou novou grafickou podobou, jež umožňuje snadnou orientaci v textu. Práce zpřístupňuje zásadní poznatky o otázkách sluchového postižení a o problematice jazykové a kulturní menšiny českých neslyšících široké veřejnosti. První vydání této knihy bylo v roce 1997 oceněno První cenou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

 

 

Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu - 2. díl

J. Hrubý, 1998

Kniha zpřístupňuje široké veřejnosti zásadní poznatky o otázkách sluchového postižení a o problematice jazykové a kulturní menšiny českých neslyšících. Druhý díl Průvodce se zaměřuje především na mapování technických možností kompenzace sluchové vady.

 

 

 

Proceedings of the International Conference "The Equal Opportunities for the Deaf at the 5th European Meeting of Families with Hearing Impaired Children, 18th-24th July 1995, Prague, Czech Republic

J. Hrubý (ed.), 1995

Brožura přináší přehled příspěvků, které zazněly na 5. mezinárodním setkaní rodin se sluchově postiženými dětmi, které mělo název "Rovné příležitosti pro neslyšící". Kniha je v anglickém jazyce.

 

 

Sexuální zneužití! Co je to? (Informační kniha pro děti s vadami sluchu)

Karen R. Hinkley, Mary F. Nelson. - Praha : FRPSP, 1993

Kniha je určena dětem se sluchovým postižením jako varování i jako základní učebnice sexuální výchovy. Přináší nejdůležitější informace o intimních částech těla, uvádí jejich spisovné názvy a varuje před situacemi, kdy může dojít k sexuálnímu zneuži-tí. Publikace je odborně doporučena sexuologem Radimem Uzlem.

Možné objednat na stránce Prodej knih.

 

Tvé dítě neslyší?

R.D. Freeman, R.J. Boese, C.F. Garbin, C.F. 1981, přel. J. Hrubý, J. Selicharová, 1992

Kniha je zaměřena na totální komunikaci a velký důraz klade na vyřešení základní otázky přístupu k hluchému dítěti: je hluchota odlišnost, kterou je třeba respektovat nebo defekt, který je třeba korigovat? Výklad je srozumitelný i laikům bez speciální průpravy; četné odkazy na literaturu činí však knihu nepostradatelnou i pro odborníky a zejména pak pro studenty speciální pedagogiky.

 

 

Prstová abeceda

M. Potměšil, 1992

Kniha seznamuje se vznikem a historií prstové abecedy a s několika jejími systémy v různých zemích. Zároveň funguje jako učebnice české prstové abecedy s metodickým návodem k procvičování. Přílohu tvoří didaktické hry.

 

 


Znakový jazyk - základní kurs (videokazeta a pracovní sešit)

Kol. autorů, 1991

Holandská nadace pro neslyšící a nedoslýchavé dítě 1988, přeloženo J. Korčáková 1991.
Názorný a přehledný úvod do studia znakového jazyka, nepostradatelný pro pedagogy i rodiče dětí s těžkým poškozením sluchu.